Arbetet med omläggning av skifferplattorna börjar bli klart (foto 2020-05-17)

Arbetet med omläggning av skifferplattorna börjar bli klart (foto 2020-05-17)

Omläggning skiffertak

Stiftelsen Fjällbygdens kapell har med stöd av Lilla Edets Pastorat sökt och erhållit ett bidrag för att kunna lägga om skiffertaket på Djurhults kapell (Fjällbygdens kapell).

Beslutet om kyrkoantikvarisk ersättning för 2018 till Djurhults kapell hade ett förbehåll. För att ersättning skulle utgå krävdes att ett förvaltningsavtal upprättades mellan Stiftelsen Fjällbygdens kapell, Lilla Edets pastorat samt Ljungskile församling. 

Ett sam­arbets­avtal undertecknades i slutet av april 2019, efter ett ihärdigt arbete med att få ett avtal på plats. Först därefter kunde nya offerter begäras in och arbetet med att få fram tillräckliga medel till medfinansiering kunde starta på allvar. Eftersom så lång tid hade förflutit sedan beslutet om bidrag fattades, krävdes även en ansökan om förlängning av tiden för att utnyttja bidraget, vilken sändes in slutet av sommaren 2019.

Bidraget täckte endast 2/3 av kostnaderna vilket innebar att Stiftelsen själva måste bidra med ett större belopp. Äskanden om medfinansiering skickades till berörda församlingar (Lilla Edet och Ljungskile). Tyvärr avslog Ljungskile församling vårt äskande och eftersom Lilla Edets pastorat beslutat om medfinansiering under förutsättning att även Ljungskile församling skulle stötta med medel, så erhöll vi inga medel från församlingarna. För att finna en lösning på stiftelsens behov av medfinansiering beslutade Lilla Edets pastorat om ett förskott av pastoratets årliga bidrag till kapellet.

Stiftelsen har under flera år samlat in pengar av givmilda besökare och andra som är intresserade av att kapellet bevaras. Efter löfte om förskott från Lilla Edets pastorat gjorde att Stiftelsen Fjällbygdens kapell vågade ta på sig ansvaret att beställa arbetet av takomläggningen. 

Arbetet innebar en förstärkning av befintligt tak genom att det kompletterades med plywoodskivor samt underlagspapp. Vidare sattes nya plåtdetaljer upp samt skadat skiffer byttes ut. Arbetet avslutades med tvättning av skiffret.Tornet prioriterades och arbetet med detta utfördes först. Därefter kom långskeppet och sist sakristian.

- - -

Den 29 juni 2020 utfördes tillsammans med bebyggelseantikvarie Ulla Karlström från Bohusläns Museum slutbesiktning av arbetet med omläggning av skiffertaket. Arbetet godkändes utan anmärkning.

Dela den här sidan